Faglig blogg om digital markedsføring
#11 Kari Traa: I medvinden mot en bærekraftig utvikling
#11 Kari Traa: I medvinden mot en bærekraftig utvikling

#11 Kari Traa: I medvinden mot en bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål henger tett sammen. I mitt forrige innlegg introduserte jeg Kari Traa som merkevare og deres nåværende arbeid med hensyn til en bærekraftig utvikling. Jeg vil nå trekke frem hva FNs bærekraftsmål innebærer og hvilke mål som er integrert i Kari Traa, men også er aktuelle for tekstilbransjen. Men, hva innebærer egentlig FNs Bærekraftsmål? 

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er kort sagt en felles arbeidsplan for hele verden som legger grunnlaget for å bekjempe fattigdom, sosiale ulikheter skal utjevnes og klimaendringene skal bremses innen 2030. Bærekraftsmålene består av totalt 17 globale og felles mål og 169 delmål som er vedtatt av FNs medlemsland (FN-sambandet u.d.). Målene gjelder for alle land i verden uavhengig av om de er rike eller fattige. Målene fungerer som en global retning for verdens land, næringsliv og ikke minst for et sivilsamfunn.  De tar utgangspunkt i tre ulike dimensjoner; miljø, økonomi og sosiale forhold (Norad 2015). Nedenfor er det en oversikt over de 17 bærekraftsmålene presentert. 

Det er under 10 år til målene skal være nådd. Det er viktig at alle land og mennesker i verden bidrar med et godt samarbeid, ref. FNs bærekraftsmål nr. 17. Endringene vil naturligvis ha en stor påvirkning i lys av fremtiden, men med gode intensjoner for både kommende generasjoner, klimaendringer og de sosiale ulikhetene det er i verden i dag. Men, hvilke bærekraftsmål vil være relevante for Kari Traa og deres videre utvikling i bransjen? 

FNs bærekraftsmål er representert

Kari Traa har satt bærekraftig utvikling på agendaen. Merkevaren mener selv det er krevende og uoversiktlig for forbrukere å forstå. De ønsker å jobbe mot noe større og finne en løsning slik at de oppnår en mer bærekraftig utvikling (Kari Traa u.d.). Bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftsmål 17, samarbeid for å nå målene er to av FNs bærekraftsmål jeg anser som aktuelt for Kari Traa ut ifra deres arbeid i dag, men også for fremtidig utvikling. 

Bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon 

Produksjon og forbruk av klær har en stor innvirkning på miljøet. Kari Traa lager komfortabelt sportstøy med kult design spesiallaget til kvinner sine behov (Kari Traa u.d.). I lys av FNs bærekraftsmål vil bærekraftsmål 12 være høyst relevant for Kari Traa. Her er nøkkelord som overforbruk og bærekraftig livsstil essensielt og er vurdert i deres tiltak nedenfor (FN-sambandet 2021). Det er basert på deres nåværende og fremtidige arbeid med virksomheten samtidig som deres markedsposisjon blant konkurrenter er sentralt.  

Fra plast til papir 

Sluttkonsumenter har et større fokus på bærekraft enn tidligere. Det er viktig for Kari Traa å knytte deres verdier og belyse bærekraft hensyn til deres arbeid. I mitt forrige innlegg belyste jeg at Kari Traa at merkevaren har integrert tematikken og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle virksomheten. Grønt Punkt Norge har utviklet et plastløfte for å unngå unødvendig plastbruk, øke bruken av resirkulert plast og designe for gjenvinning (Grønn Punkt Norge u.d.). Høsten 2020 lanserte Kari Traa AS ny emballasje på sine produkter hvor de gikk fra plast til papir. Emballasjeserien er preget av sterke farger og belyser Kari Traa sine verdier. Bærekraft er i fokus og merkevarens verdier er beholdt. Følgende tiltak er et steg i riktig retning. 

Ansatte på fabrikker

Kari Traa er innforstått med at endringer og en omstilling innad i deres virksomhet må til, men også i tekstilbransjen. Ansvarlig forbruk og produksjon er helt essensielt for å videreutvikle en bærekraftig utvikling. Virksomheten har et stort fokus på å ivareta ansatte på fabrikker, sikre de ansatte sine interesser, likelønn mellom kjønn og normale arbeidstider (Kari Traa u.d.). Vi ser at bærekraftens sosiale og økonomiske dimensjoner blir vektlagt (Matprat 2020). Ivaretakelsen av ansatte på fabrikker av er satt på agendaen og videreutvikles, men hva med materialene til produktene? 

Materialer i produksjonen

I sammenheng med ansvarlig forbruk og produksjon er også bruk av materialer sentralt mot en bærekraftig utvikling. Kari Traa produserer deres tøy av ull eller materialer som er 100% fri for skadelige kjemikaler. I tillegg oppfordrer de på deres hjemmesider å resirkulere som forbruker og belyses viktigheten av det. Dyrevennlig produksjon av dyn og en pelsfri produksjon er også andre tiltak som er viktig i arbeidet mot en bærekraftig utvikling (Kari Traa u.d.). 

De tre nevnte tiltakene Kari Traa har tatt i bruk er absolutt viktig mot en bærekraftig utvikling. Som nevnte tidligere er de klar over at det er en rekke utfordringer og endringer som står for tur, men en vei de ønsker å gå og arbeide mot. Men, hvordan skal tekstilbransjen og Kari Traa videre arbeide mot en effektiv bærekraftig utvikling? Jo, samarbeid er nøkkelordet for suksess! 

Bærekraftsmål 17: samarbeid for å nå målene 

Alle bransjer må ta i et krafttak. Klimaendringene må stoppes og fremtiden må sikres. Bruk og kast-mentaliteten må reduseres. Jo mer klær vi kjøper, desto mer øker produksjonen og belastningen for miljøet (Fretex.no u.d.). For at Kari Traa og selve tekstilbransjen skal lykkes med bærekraftsmålene er det viktig med nye og sterke samarbeid, altså mellom myndigheter, næringslivet og samfunnet (FN-sambandet 2021). 

Fokuset på bærekraft har blitt en trend blant oss forbrukere, men også får virksomheter i ulike bransjer. I konkurranse med en rekke innovative og engasjerte merkevarer ønsker Kari Traa å finne løsninger i samarbeid med andre aktører. Det vil være effektivt for merkevaren, men også for tekstilbransjen sitt fremtidige arbeid mot en bærekraftig utvikling. 

Skjermdump fra Karitraa.com

I dag er det er en lang vei å gå tross etablerte tiltak, men det er en viktig vei for jordkloden og kommende generasjoner. Merkevaren har tatt et initiativ til å begynne et samarbeid. Kari Traa skriver på deres hjemmesider at bærekraft er krevende og oversiktlig. Det vektlegges at de har utfordringer knyttet til materialvalg, stoff og kostnader (Kari Traa u.d.). Deres åpenhet om utfordringer om bærekraft er absolutt viktig og er et forbilde for andre aktører. Kari Traa forklarer tematikken slik; 

«Hverken forbrukerne eller kloden har tid til at ulike sportsklærprodusenter sitter på hver sin tue og finner på én og én løsning, som ikke egentlig tar tak i de større utfordringene vi alle har.»

FNs bærekraftsmål henger tett sammen, alt fra å bekjempe klimaendringer til å utrydde fattigdom. Bærekraftsmål 13, stoppe klimaendringene, vil være et naturlig mål ettersom utfordringer og konsekvenser blir tatt på alvor innad i i Kari Traa. For å nå bærekraftsmål 13 er det sentralt med et fokus på «ansvarlig forbruk og produksjon» og «samarbeid for å nå målene», ref. bærekraftsmål 12 og 17. Det er også viktig for videre utvikling av bærekraftsmål, men også ved at Kari Traa og tekstilbransjen arbeider sammen for å bekjempe klimaendringene, konsekvensene, begrense klimaavtrykket og finner de gode bærekraftige løsningene (FN-sambandet 2021). 

Oppsummering  

Kari Traa er bevisst i deres arbeid mot en bærekraftig utvikling. De ønsker å kontinuerlig utvikle og forbedre virksomheten. Det er viktig at de fremmer dere påbegynte arbeid med bærekraft og er et godt forbilde på et marked med stor konkurranse. FNs bærekraftsmål 12, 17 og 13 anser jeg som mest relevant for Kari Traa, men også for tekstilbransjen. Deres tiltak mot plastfri emballasje, fokuset på å ivareta ansatte på fabrikker, bevisstgjøring av materialbruk og samarbeid med aktører for å nå målene viser at merkevaren er på god vei. Men, som de selv sier så er de enda ikke i mål! Det blir spennende å følge Kari Traa sin utvikling i årene som kommer.

-Thea

Gjerne legg meg til på LinkedIn

Kilder

FN-sambandet . u.d. fn.no. Funnet Februar 16, 2021. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal.

FN-sambandet. 2021. FN.no. 7 Januar. Funnet Februar 22, 2021. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene.

—. 2021. FN.no. 7 Januar. Funnet Februar 22, 2021. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene.

—. 2021. FN.no. 7 Januar. Funnet Februar 22, 2021. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon.

Fretex.no. u.d. Fretex.no. Funnet Februar 19, 2021. https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo-og-samfunnsansvar/hva-blir-toyet-til/klaer-og-miljo/hva-gjor-klesforbruket-ditt-mot-miljoet.

Grønn Punkt Norge . u.d. Gronpunkt.no. Funnet Februar 19, 2021. https://www.grontpunkt.no/kampanje/plastloeftet/bedrifter-om-plastloeftet/kari-traa/.

Kari Traa . u.d. Karitraa.com . Funnet Februar 18, 2021. https://www.karitraa.com/no-no/bærekraft/.

Kari Traa. u.d. Karitraa.com. Funnet Februar 19, 2021. https://www.karitraa.com/no-no/blog/about-us/environmental-social.html?fbclid=IwAR2BXHNCi1OW19xdS7StRjkS9lLEPhHf-Sqe7lS5BJ22BC2Qtr1sKtXY2dQ.

Matprat. 2020. Matprat.no. 2 Desember. Funnet Februar 19, 2021. https://www.matprat.no/artikler/matproduksjon/hva-er-barekraft/.

Norad . 2015. Noard.no. 25 September . Funnet Februar 16, 2021. https://www.norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/.

2 Comments

  1. cecilie staude

    Hei og takk for inspirerende lesning. Her har du jo virkelig jobba, og er også et langt stykke på vei på eksamensoppgaven din, slik jeg leser det. Som du selv er inne på her, er klesindustrien er jo blant miljøverstingene og dagens modell for bruk- og kast i moteindustrien har allerede gått langt utover planetens tålegrenser. Men vi kan ikke forvente at forbruker skal kunne løse denne enorme utfordringen alene. Industrien må med, slik jeg synes Kari Traa er et godt eksempel på. Hvis industrien tar mer ansvar, tipper jeg at forbrukeren følger etter. Samtidig tror jeg industrien har en jobb å gjøre når gjelder å lære opp oss forbrukere mer om klær. Jo mer du vet, jo mer fornuftige valg kan vi ta når du skal kjøpe klær. Her synes jeg mange innen tekstilbransjen har mer å gå på. Bra jobba 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *